Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Sverige samhällsinvesteringar

Microsoft investerar i lokala program som gynnar människor i alla åldrar. I Sverige är våra samarbeten organiserade efter våra fokusområden Skills for Jobs, Enabling Sustainability och Empowering Communities.

Följande programlista innehåller ett urval av de investeringar som Microsoft har gjort i Sverige.

Kompetens för jobb

Microsoft anser att alla ska ha tillgång till den kompetens, teknik och de möjligheter de behöver för att lyckas i en föränderlig ekonomi.
 

Rädda Barnens Riksförbund(Rädda Barnen) är världens största oberoende barnrättsorganisation. Deras arbete räddar och förbättrar barns liv runt om i världen. Målet är att se till att barn har tillgång till sjukvård, mat, tak över huvudet och grundläggande utbildnings- och barnskyddstjänster när de behöver dem som mest. Organisationens åtagande är att hjälpa alla barn att nå sin fulla potential genom att se till att de växer upp med god hälsa, får en bra utbildning och är trygga.

 • Stärka barn genom musik och tekniska färdigheter: Skapa sessioner för en bättre dag äger rum i en musikstudio som inrättats av Tim Bergling Foundation (Avicii) och som är lättillgänglig för barnen så att de kan träffas regelbundet. Genom Create Sessions används musik och kreativitetsverktyg för att främja psykisk hälsa bland barn.
 • Tjej-och killsnack(Flick- och pojkgrupper) erbjuder diskussionsgrupper för flickor och pojkar mellan 9 och 16 år. Syftet med dessa grupper är att stärka deltagarna, öka deras kunskap om sina rättigheter, ge dem möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid samt uppmuntra dem att engagera sig i nya sammanhang och miljöer.
 • LillaRB har med hjälp av barn som redaktörer utvecklat en barnwebbplats med ämnen som barnen själva har identifierat.

 

Skolidrottsforbundet i Skåne vill skapa en positiv idrottsmiljö där både sociala och kulturella aspekter är naturliga ingredienser i verksamheten där både barn och ungdomar utvecklas till självständiga människor. Detta uppnås genom att skolidrottsföreningarna (SSF) erbjuder en berikande fritidsverksamhet som ger ungdomar möjlighet till ett allsidigt idrottsutövande. Detta motverkar tidig specialisering och erbjuder ungdomar mångsidig träning, ledare och tränare. Dessutom anordnas olika aktiviteter som ger demokratisk fostran, kunskap och självkänsla.

 • Utveckling av unga ledare i Staffanstorp & Skåne kommer att bidra till att etablera lokala SSA:er med utgångspunkt i Staffanstorp och närliggande delar av regionen. En SSA är en plattform för unga ledare att utveckla sina ledaregenskaper genom att erbjuda gratis aktiviteter för barn att träna i en rolig och lekfull miljö.
 • Vårabarnsframtid(Våra barns framtid) driver två samhällsprojekt för att stödja social integration, hälsosamma livsstilar, ledarskapsförmåga och tillgång till klubbprogram för det bredare samhället.
 • Ung Kraft introducerar ungdomar till digitala medier och teknik. Med bas i Gävle och Sandviken erbjuder detta program lokala ungdomar berikande program inom rörelse, musik, media och teknik.
 • Rädda Barnen Sverige: KRAFT - Ungdomars egenmakt syftar till att bidra till hållbara försörjningsmöjligheter och integration av ungdomar (15-24 år) på arbetsmarknaden. Det ger stöd för att förbättra psykiskt välbefinnande, inkludering och sysselsättning.

 

Ung Företagsamhet Skåne(Ung Företagsamhet Skåne) utbildar och inspirerar till entreprenörskap hos så många elever som möjligt på grund- och gymnasieskolor. Det långsiktiga målet och uppdraget är att bidra till kompetensförsörjning och hållbara samhällen.

 • Ung Företagsamhet kommer att inkludera ett övergripande partnerskap mellan Microsoft och UF Skåne och ett program som stöder utvecklingen av entreprenörskap i grundskolor i Staffanstorp och den bredare Skåneregionen. Projektet levererar workshops med ett extra fokus på den inverkan teknik kan ha på elever genom det nationella projektet Skolhackathon, med Minecraft-utbildning som ett tekniskt verktyg för att omvandla en fysisk uppbyggnad till ett virtuellt samhälle.

 

Kodcentrum är en svensk ideell organisation som kostnadsfritt introducerar ungdomar i Sverige till datavetenskap, programmering och digitala färdigheter, samtidigt som den breddar uppfattningen om vem som kan koda och vad som består av kod. Detta görs genom aktiviteter för barn samt utbildningsprogram för lärare och pedagoger som hjälper till att stärka deras förmåga att lära barn digitala färdigheter. Syftet är att säkerställa digital demokrati och trygga framtida kompetensbehov hos arbetskraften. Kodcentrum gör detta genom att underlätta för svenska ungdomar att lära sig grundläggande digitala färdigheter och datavetenskap oavsett deras socioekonomiska bakgrund, etnicitet eller kön. Dess uppdrag är att väcka ett intresse för programmering och digitala färdigheter och att ge varje barn möjlighet, självförtroende och förmåga att skapa med kod.

 • Introducerar svenska barn till digital teknik syftar till att demokratisera teknikutbildning med gratis programmeringslektioner, handledning och kodningsaktiviteter för barn i åldrarna 9-13 år. Kodcentrum, med finansiering från Microsoft, erbjöd onlineutbildning och stöd för digitala läroplaner, inklusive hackathons online och expertmentorskap för kodningsprojekt.
 • Ledarskapsprogram för unga kvinnor introducerar dem till IT/teknik som en möjlig framtida karriärväg. Programmet syftar till att inspirera kvinnor att de är viktiga för framtida innovation genom workshops, grundläggande programmeringskunskaper, mentorskap av kvinnliga förebilder samt volontärarbete med yngre barn för att stärka dem i deras egen roll som ledare.

 

Rapatac ser till att alla barn som deltar i dess verksamhet uppnår skolans kunskapskrav och har en berikande och inspirerande fritid under hela sin uppväxt.

De aktiviteter som erbjuds omfattar grundläggande teknisk utbildning, kemi, konst, musik, dans och andra medier, med särskild tonvikt på läsfrämjande. Dessutom ger stöd med läxor barnen nya inlärningsmöjligheter och uppmuntrar elevernas kreativa förmågor. Den högt kvalificerade personalen på centret skapar en vänlig och inspirerande miljö, vilket säkerställer att organisationens huvudmål att tillhandahålla säker och meningsfull tillväxt för barn och ungdomar på Rapatac gynnar hela samhället i Sandviken.

 • Rapatac NPO Digital gjorde det möjligt för Rapatac att digitalt förnya och omvandla sina affärsprocesser med hjälp av Microsofts teknikprodukter, tjänster och lösningar.

 

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center kommer att bli norra Europas mest gränslösa, levande och innovativa plats för arkeologi, relevant i nuet för många människor. I Uppåkra är det förflutna inte färdigt och ordnat, det förändras med varje spadtag, framför våra ögon, och tvingar oss att skriva om historien. Genom forskning, utvärdering och pedagogik vill centret utveckla denna mångdimensionella plats till en mötesplats för alla.

 • Uppåkra Model Minecraft Skill Builder & Världsutveckling väcker historia till liv med Minecraft. Forskare vid Uppåkra Foundation har samarbetat med Microsoft för att utveckla en Minecraft-version av den arkeologiska utgrävningsplatsen [https://local.microsoft.com/blog/bringing-history-to-life-for-children-at-uppakra/]. I spelet kan eleverna interagera med riktiga forskare och följa utgrävningen medan den fortskrider och lära sig om historia och arkeologiska metoder längs vägen.

 

NTI Lund Spel är en icke-vinstdrivande organisation baserad på NTI Gymnasiet Lund som levererar utbildningsprogram för att stödja utvecklingen av digitala färdigheter i regionen.

 • CompTIA bidrag till lärarutbildning ser till att eleverna på NTI Gymnsiet Lund har de bästa förutsättningarna för att kunna certifiera sig och bli anställningsbara inom IT-branschen. Medlemmarna utbildades även i att driva en ideell förening inom ramen för spel (både data- och brädspel) och certifiering inom IT.

 

Sandviken DCA är en ideell förening som arbetar för en ökad digital kompetensnivå i regionen, förbättrad integration samt en positiv och hållbar samhällsutveckling. Genom att skapa ett datacenter i världsklass stärker Sandviken DCA regionens attraktions- och konkurrenskraft genom ökad digitalisering och samhällsutveckling.

 • Initiativ för utbildning och utveckling samarbeta med biblioteken i Gävle och Sandviken under E-citizens Week för föreläsningar och aktiviteter, och med Young Entrepreneurs i Sandviken och Gävleborgs län för stipendier för att uppmuntra IT-karriärer.
 • Sandviken DCA Expansion - Server- och nätverkskurser gav digitala färdigheter till nästa generations IT-tekniker. Detta innebar praktisk utbildning i klassrummet i det labb som tillhandahålls av Microsoft. De deltagande studenterna fick utbildning på expertnivå med den information som behövs för att bli certifierad av CompTIA på de olika nivåerna A+, Server+ och Network+.
 • Digital inkludering och sommarläger på Sandback Science Park erbjuder många program för att nå alla åldrar. Ett treveckorsläger för barn och ungdomar syftar till att öka intresset för teknik, problemlösning och kodning, oavsett förkunskaper. För seniorer finns ett program som ger stöd och kunskap i att använda digital teknik och digitala tjänster. Och för vuxna som har svårt med språket, ekonomin eller av någon anledning hamnat utanför den digitala världen finns ett annat program som ger grundläggande datorkunskaper.

Möjliggörande hållbarhet

Klimatförändringarna kräver snabba, kollektiva åtgärder och teknisk innovation. Vi är fast beslutna att uppfylla våra egna mål och samtidigt hjälpa samhällen att göra detsamma.

 

Föreningen för ekologisk restaurering (SER) främjar vetenskap, praktik och policy för ekologisk restaurering för att upprätthålla biologisk mångfald, förbättra motståndskraften i ett föränderligt klimat och återupprätta en ekologiskt hälsosam relation mellan kultur och natur. SER:s mål är att bygga upp den kunskapsbas som behövs för att genomföra effektiv ekologisk restaurering, stödja standardbaserad ekologisk restaurering på plats (och i vattnet) och säkerställa att ekologisk restaurering ger positiva resultat för både natur och människor, inklusive att hantera de dubbla kriserna med förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar.

 • Vit stork som ambassadör för våtmarker syftar till att återställa en livskraftig population av vit stork och livsmiljön i våtmarksekosystemet. Populationen av vit stork kommer att utökas och stödjas, och våtmarkernas tillstånd kommer att bedömas för framtida restaurering, med fokus på att bibehålla och utveckla deras bärkraft (efter ett århundrade av dränering) för att utöka åkermarken, med målet att återuppliva populationen av vit stork och andra inhemska våtmarksväxter och vilda djur.

 

Riksförbundet Stada Sverige har en vision om ett skräpfritt Sverige som städas av entusiastiska unga idrottare på väg att uppfylla sina drömmar. Dess syfte är att bidra till förekomsten av aktiv idrott för ungdomar genom att organisera miljöstädningar. Dess ambition: städa hela Sverige.

 • Stada Sverige Staffanstorp är en ideell organisation som organiserar miljöprojekt, plocka skräp utomhus, med idrottsföreningar över hela Sverige. Ungdomar får lära sig om nedskräpning och en beteendeförändring etableras i en relativt tidig ålder. För sitt engagemang får föreningarna en donation för att stödja sin idrottsverksamhet. Städaktiviteterna sker i ungdomarnas närområde och alltid med lokal anknytning.

 

ChangeX International bidrar till att skapa blomstrande samhällen överallt genom att demokratisera förändring och se till att beprövade innovationer och finansiering är tillgängliga för alla, överallt. ChangeX är en plattform för samhällsengagemang som, med Microsofts stöd, har finansierat mer än 500 grupper i samhällen över hela Europa och USA sedan 2015. Finansieringen upprepas ofta under åren.

 • ChangeX Sverige - Samhällsfond för Staffanstorp, Sandviken och Gävle gör det möjligt för Microsoft att engagera sig i olika och svåråtkomliga grupper genom att säkerställa att samhällsfonder är allmänt tillgängliga, särskilt för låginkomsttagare och färgade grupper, genom en enkel och lättanvänd plattform. Med finansiering från Microsoft lanserade ChangeX lokala projekt kring temat miljömässig hållbarhet, digitala färdigheter och välstånd i samhället, vilket bidrar till mer hållbara och livskraftiga samhällen.
 • Projekt för skolträdgårdar projekt finansierades i de tre kommunerna Staffanstorp, Sandviken och Gävle.
 • ChangeX Sverige - DCCD-fonden för miljömässig hållbarhet i lokalsamhällen sträcker sig över Gävle, Staffanstorp och Sandviken i Sverige, med fokus på att leverera lokala miljöprogram som är lokalt utvecklade och levererade.

 

Future Position X (FPX) är en oberoende digital innovationshub baserad i Gävle. FPX stödjer utveckling och tillväxt för att främja hälsa och välbefinnande för medborgarna i det smarta, hållbara och livskraftiga samhället. FPX tillhandahåller både teknik och expertis för att bidra till datadrivna samhällslösningar.

 • Hack4Gävle utformades i samarbete med Microsoft och Gävle kommun för att deltagarna skulle ta fram praktiska lösningar på en verklig utmaning för klimatneutralitet. Deltagarna arbetade i grupper för att ta fram förslag på hur och på vilket sätt gruppen tyckte att ett problem skulle lösas.

Stärkande av samhällen

Microsoft har åtagit sig att stärka samhällen och ge kraft åt de organisationer som hjälper dem att blomstra. Vi använder data, teknik och strategiska investeringar för att återställa och stödja dem för framtida generationer, oavsett om de drabbats av en nyligen inträffad nödsituation eller årtionden av utmaningar.
 

Strömsbro Idrottsförening är en idrottsförening med en bredare vision för den påverkan föreningen kan göra i samhället. Strömsbro IF vill vara med och påverka, förbättra och göra skillnad i samhället.

 • Vårabarnsframtid(Våra barns framtid) och Sommarglädje (är sociala samhällsprojekt som ska bidra till ett hållbart samhälle med trygga barn och ungdomar, som ges möjlighet att bygga sin egen framtid med hjälp av olika delprojekt.

 

SAIK Bandy är en organisation för utövande av bandysporten och andra aktiviteter som bidrar till god hälsa och välbefinnande.

 • Sandvikens AIK/BK är inriktat på att öka rörligheten och välbefinnandet bland unga människor, särskilt flickor, genom att ge dem nya möjligheter att delta i fysisk aktivitet, utveckla sina ledaregenskaper och engagera sig med förebilder i samhället som kan främja deras ambition och övergripande välbefinnande. Projektet kommer också att ha ett särskilt fokus på flyktingbarn för att förbättra integrationen i samhället.
 • Sandvikens AIK/BK är inriktat på att utveckla SAIK Bandys mål att vara en klubb för både män och kvinnor från alla delar av samhället. Klubben ger stöd till en rad aktiviteter för att skapa möjligheter för nya medlemmar att träffas och integreras i samhället.
Taggar:
Sverige