Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Danmark samhällsinvesteringar

Microsoft investerar i lokala program som gynnar människor i alla åldrar. I Danmark är våra samarbeten organiserade efter våra fokusområden Skills for Jobs, Enabling Sustainability och Empowering Communities.

Följande programlista innehåller ett urval av de investeringar som Microsoft har gjort i Danmark.

Färdigheter för jobb

Microsoft anser att alla ska ha tillgång till den kompetens, teknik och de möjligheter de behöver för att lyckas i en föränderlig ekonomi.
 

ReDI-skolan för digital integration är en icke-vinstdrivande teknikskola som ger migranter och marginaliserade lokalinvånare fri och rättvis tillgång till digital utbildning. Skolan erbjuder sina elever högkvalitativa kurser i kodning och grundläggande datorkunskap i kombination med ett unikt karriär- och mentorskapsprogram, som ger möjlighet att samarbeta med teknikföretag, startups och ledare inom den digitala industrin. Målet är att ge eleverna värdefulla digitala färdigheter, ett tillväxtinriktat tankesätt, stärkta karriärfärdigheter och ett starkt nätverk av teknikproffs som hjälper till att skapa nya möjligheter för alla.

  • Cloud Computing, dataanalys och artificiell intelligens Programmen består av 12-veckorskurser inspirerade av resurser på Microsoft Learn, med karriäraktiviteter, individuellt mentorskap, företagsbesök, workshops, praktikplatser och jobbmatchning. Kandidaterna erhåller certifiering inom motsvarande Microsoft Learning-vägar.
  • Digital kompetens och mentorskap för kvinnor med flyktingbakgrund erbjuder utbildning i digital kompetens och individuell karriärvägledning, inklusive utbildning i mjuka färdigheter, företagsbesök och möjlighet till mentorskap, för flykting- och invandrarkvinnor i Greater Copenhagen-området. Flykting- och invandrarkvinnor är underrepresenterade i den danska sysselsättningsstatistiken, där mindre än 20% har ett jobb efter tre år i Danmark (Dansk Arbejdsgiverforening). Många av dessa kvinnor ingår i ReDI School Copenhagens "digitala nybörjargrupp", som har inga eller få digitala färdigheter och mycket begränsad kunskap om och tillgång till IT. Denna grupp behöver särskilt stöd för att kontrollera sitt bankkonto och administrera sin ekonomi, kommunicera med sjukvården, kommunicera med sina barns lärare samt söka och ansöka om jobb. Inom ramen för projektet engagerar ReDI School lokala intressenter som volontärer för karriäraktiviteterna.

Möjliggöra hållbarhet

Klimatförändringarna kräver snabba, kollektiva åtgärder och teknisk innovation. Vi är fast beslutna att uppnå våra mål och samtidigt hjälpa samhällen att göra detsamma.
 

Föreningen för ekologisk restaurering inspirerar, motiverar och engagerar människor att skydda, bevara och återställa livsmiljöer för vilda djur och växter.

  • Expansion av en gammal skottskog Projektet inledde den ekologiska restaureringen av en skottskog i Boserup Skov och utvecklade en varierad skottskog med livskraftiga bestånd av minst åtta olika träd- och buskarter som naturligt hör hemma i en skottskog. Dessutom kommer skogen att utökas med 5,8 hektar mot norr och öster. Den totala arealen av skottskogen efter utvidgningen kommer att vara 10 hektar. Området kommer att kompletteras med inhemska busk- och trädarter som finns i östra Danmarks skottskogar. Lokal anskaffning av frön och växter kommer att prioriteras, även om vissa klimatmässigt lämpliga växter kan komma att köpas in. Oönskade trädarter som sykomorlönn, gran, sitkagran och bok kommer att bekämpas i både befintliga och nya områden. Avverkning kommer också att ske i den befintliga skottskogen enligt hållbara skogsbruksmetoder.

Stärkande av samhällen

Microsoft har åtagit sig att stärka samhällen och ge kraft åt de organisationer som hjälper dem att blomstra. Vi använder data, teknik och strategiska investeringar för att återställa och stödja dem för framtida generationer, oavsett om de drabbats av en nyligen inträffad nödsituation eller årtionden av utmaningar.
 
 

Boligselskabet Sjaelland är en bostadsrättsförening i Danmark som stöder prisvärda sociala bostäder och tillhandahåller samhällstjänster för mer än 12.500 bostäder.

  • Microsofts finansiering bidrar till att skapa en starkare koppling och sammanhållning i bostadsområdena, underlätta tillgången till danskundervisning och IT samt öka de boendes kompetens, nätverk och möjligheter att gå nya vägar. Genom projektet får deltagarna de IT- och danskkunskaper som krävs för att bidra och delta som aktiva medborgare i samhället. Projektet ökar deltagarnas möjligheter både socialt, yrkesmässigt och i förhållande till arbetsmarknaden.

 

Dansk Blindesamfund arbetar för att personer med synnedsättning ska ha samma möjligheter som alla andra att delta som medborgare i samhället.

  • Projektet ger deltagarna tillgång till digital jämlikhet för att förbättra livskvaliteten och oberoendet i förhållande till att kunna klara sig så mycket som möjligt i ett digitalt samhälle. Dessutom kommer projektet att generera värdefull kunskap och erfarenhet om hur man kan stödja blinda och synskadade personer med förnyade IT-färdigheter.
  • ChangeX International bidrar till att skapa blomstrande samhällen överallt genom att demokratisera förändring och säkerställa att beprövade innovationer och finansiering är tillgängliga för alla, överallt. ChangeX är en plattform för samhällsengagemang som, med Microsofts stöd, har finansierat mer än 500 grupper i samhällen över hela Europa och USA sedan 2015. ChangeX Danmarks samhällsutmaning gör finansiering, resurser och stöd tillgängligt för dem som är intresserade av att initiera en beprövad idé inom området samhällsmiljö och samhällstekniska färdigheter för att stärka sitt lokalsamhälle. Det fokuserar på samhälls- eller skolträdgårdar, vitaliseringsprojekt och STEM-laboratorier eller workshops. Huvudmålen är att starta nya lokala projekt i regionen kring miljömässig hållbarhet, digitala färdigheter och välstånd i samhället, vilket bidrar till mer hållbara, livskraftiga och inkluderande samhällen.

 

TechSoup Global bygger en dynamisk bro som använder teknik för att möjliggöra kontakter och innovativa lösningar för en mer rättvis planet.

  • Ideella organisationers resa mot digital transformation bygger på den digitala motståndskraften hos EMEA:s ideella organisationer genom att tillhandahålla information, vägledning, utbildning i digitala färdigheter, IT-tjänster och tillgång till tekniska produkter och lösningar genom ett partnerskap med Microsoft. Projektet ökar medvetenheten om fördelarna med digital omvandling och hjälper organisationer att nå en konsekvent nivå inom de sex områdena för digital förmåga enligt TechSoups ramverk för digital förmåga.
Taggar:
Danmark