Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Microsofts datacenter i Finland - sammanfattning av rådhuset

Microsoft förstår hur viktigt det är att lyssna på medlemmarna i datacentergemenskapen och har åtagit sig att stödja Finlands gröna förändring. I maj 2022 ordnade Microsoft virtuella offentliga evenemang för invånarna och samhället i Esbo och Kirkkonummi-regionerna. Under evenemangen tillkännagavs samarbete och projekt, besvarades invånarnas frågor och hördes feedback om datacenterplanerna i dessa områden.

Invånare i Esbo och Kirkkonummi, representanter för media och andra intressenter bjöds in till dessa två evenemang med samma innehåll, där lokala Microsoftledare medverkade, bland annat Sirte Pihlaja, som ansvarar för att lyssna på invånarna i det finska datacenterområdet, Fama Doumbouya, affärsdirektör för Azure Finland, Frej Werner, chef för byggandet av datacenterområdet, Susanna Mäkelä, direktör för PR och Patrik Öhlund, direktör för energi i EMEA.

På dagordningen för de offentliga evenemangen stod följande:

 • Vad är ett datacenter?
 • Rapport om hur långt projektet med Microsofts datacenter framskrider
 • Microsoft och miljöansvar
 • Datacenter och energi

Vad är ett datacenter?

Tekniken förändrar alla aspekter av våra liv - hur vi lever, arbetar, lär och leker. Som Fama Doumbouya sade är tekniken inte längre en separat del av vår värld, utan en integrerad del av vårt dagliga liv - platser, saker, hem och städer. Den digitala tekniken och molntjänsterna förändrar alla delar av våra liv och alla delar av vår ekonomiska verksamhet. I dag är alla företag mjukvaruföretag, och interaktionen är i allt högre grad digital.

Tjänster som e-post, internetbank, online shopping och mobilappar är alla beroende av molntjänster som tillhandahålls av datacenter. Arbetet har förändrats med molntjänster som drivs i datacenter, till exempel kan samma dokument bearbetas av flera personer som inte ens behöver befinna sig i samma land. En stor fördel med centraliserade datacenter är att fler än ett företag kan utnyttja serverkapaciteten och lämna den oanvänd. Detta minskar koldioxidutsläppen avsevärt jämfört med om varje organisation underhåller sina egna servrar.

Finska organisationer som Nokia, Outokumpu, Skatteförvaltningen och Cramo med flera förlitar sig på Microsofts moln.

Rapport om hur långt projektet med Microsofts datacenter framskrider

Microsoft planerar att bygga ett helt nytt datacenterområde i Finland, Esbo och Kirkkonummi. Innan platsen valdes ut undersöktes många målalternativ från hela södra Finland. De valda platserna uppfyller bland annat följande kriterier:

 • Potentiella kunders intresse för datacentertjänster
 • Svart fiber och låg latens
 • Tillräcklig elektrisk kapacitet och kvalitet
 • Minimal risk och säkerhetsprofil
 • God luftkvalitet och svalt klimat
 • Mark och zonindelning
 • Kommunalteknik och infrastruktur

Delprojekten i Esbo-regionen omfattar Fingrids nya elstation som betjänar hela Esbo, Fortums värmeåtervinningsanläggning och fjärrvärmenät, park-, gatu- och kommunalteknik i Esbo stad, Microsoft Power Grid Connections och Microsofts regionala fibernät.

Den första byggnaden för datacentret i Esbo kommer att färdigställas cirka 48 månader efter projektets början och den andra byggnaden cirka 60 månader efter projektets början.

På samma sätt omfattar de kompletterande projekten i Kirkkonummiområdet Fingrids nya elstation som betjänar hela Kirkkonummi, Fortums värmeåtervinningsanläggning och fjärrvärmenät, park-, gatu- och kommunalteknik i Kirkkonummi kommun, Microsofts elnät och Microsofts regionala fibernät.

Den första byggnaden för Kirkkonummi datacenter kommer också att färdigställas cirka 48 månader efter projektets början och den andra byggnaden cirka 60 månader efter projektets början.

Dessa byggprojekt kommer att innebära en betydande investering och kommer att vara mycket arbetsintensiva. Den totala arealen av datacenterna i Esbo kräver lokalt cirka 8 000 manår för byggandet och den totala arealen av datacenterna i Kirkkonummi är cirka 11 000 manår. Många av de komponenter och den IKT-teknik som behövs för byggandet av datacentret tillverkas på annat håll, och de arbetsår som hör samman med detta ingår inte i siffrorna ovan.

Datacenter ökar de lokala sysselsättningsmöjligheterna. Antalet anställda varierar under byggnads- och driftsfasen. Under fältarbetet under byggfasen är behovet av byggpersonal cirka 50-100 personer, medan det under projektets olika faser är 300-450 personer.

Det slutliga antalet anställda i driftsfasen beror på datacentrets kapacitet, men i de tidiga skedena är behovet cirka 45 personer, och det kan nå upp till 220 personer. Datacentrets anställda omfattar drifts- och byggnadsarbetare anställda av Microsoft, huvudentreprenörer, underentreprenörer och andra externa leverantörer.

Microsoft och miljöansvar

Susanna Mäkelä, direktör för PR på Microsoft Finland, berättade om Microsofts hållbarhetsåtaganden. Microsoft strävar efter att nya datacenter i Finland ska vara bland de mest hållbara i världen och anpassas till Finlands gröna förändring.

Microsofts allmänna mål för hållbar utveckling presenterades under evenemanget. Microsoft vill vara koldioxidnegativ senast 2030 och senast 2050 ta bort allt kol som företaget har släppt ut i miljön sedan starten 1975. Microsofts mål är att vara vattenpositiv senast 2030, vilket innebär att Microsoft ska producera mer rent vatten än vad företaget förbrukar. Microsoft har också åtagit sig att se till att dess datacenter inte genererar avfall i deponier senast 2030. Globalt sett har Microsoft åtagit sig att minska det vatten som används för att kyla datacenter med upp till 95 % fram till 2024. I Finland kommer luft i regel att användas för kylning av datacenter. För de dagar då lufttemperaturen stiger över 29,4 °C används för kylningen regnvatten som samlas upp och renas i det egna vattenreningsverket.

Microsoft har utvecklat sina egna cirkulära centra för att uppnå målen om "noll avfall" och för att återanvända serveranläggningar så effektivt som möjligt. Microsoft använder lösningen reverse supply chain management för återvinningscentraler för att hantera inventeringsfunktioner som lagerhantering, hantering av uttjänta servrar och insamling av komponenter. Systemet möjliggör optimerad återanvändning, återförsäljning och återvinning av avvecklade tillgångar och stöder Microsoft i arbetet med att uppfylla de ambitiösa hållbarhetsmålen för 2030.

Microsoft kommer att skydda och återställa mer mark än vad företaget kommer att använda fram till 2030. Det är också viktigt att samarbeta med finska organisationer för att följa principerna om nettonytta av biologisk mångfald (biodiversity net gain). Detta innebär att Microsoft genomför (och redan har påbörjat) omfattande forskning för att förstå den lokala biologiska mångfalden. Dessa principer hjälper Microsoft att undvika så mycket avfall som möjligt och minska varaktigheten, intensiteten och/eller omfattningen av de effekter som är oundvikliga. Men om det finns avfall används dessa principer för att ta fram ett landskap och en ekologisk förvaltningsplan.

På Microsoft är vi engagerade i hållbarhet

Patrik Öhlund, Microsofts energidirektör för Europa, Mellanöstern och Afrika, talade om Microsofts åtaganden för hållbar energi. Nyckeln till att minska koldioxidpåverkan är både att förbättra energieffektiviteten och utöka upphandlingen av ren energi.

Bilden ovan visar Microsofts åtaganden för att minska koldioxidutsläppen i hela världen. Som Patrik beskrev vid det offentliga evenemanget är Microsofts energistrategi i Finland ännu mer ambitiös än så. Från första början kommer Microsoft att använda 100 % förnybar energi, 100 % av tiden. Microsoft stöder aktivt utvecklingen av ny förnybar produktion i Finland lokalt för att täcka den energiförbrukning som Microsoft behöver.

När Microsoft flyttar sina datacenter till energikällor utan koldioxidutsläpp minskar kunder som använder Microsofts serverplattform sin egen koldioxidbaserade energianvändning. Med hållbarhetsåtaganden stöder Microsoft utvecklingen av ny förnybar produktion i Finland genom att erbjuda sina kunder en produkt som är avsedd att vara mer energieffektiv än vad dessa organisationer skulle kunna åstadkomma på egen hand. För att säkerställa att molnenergin är effektiv samlar Microsoft in så mycket energi som möjligt som används för att värma upp bostäder. Man uppskattar att Microsoft kommer att kunna återvinna och återanvända 70-85 % av den värme som genereras i datacenterområdet.

Grafik som visar molnets effektivitet under det senaste decenniet

Hur effektivt datacentret använder energi mäts med hjälp av effektiv energianvändning (PUE). Jämfört med ett genomsnittligt europeiskt datacenter har Microsofts datacenter visat sig vara mer energieffektiva.

Stapeldiagram som visar effektiviteten i Microsofts datacenter

Läs mer

Vanliga frågor: Datacenter i Finland - Microsoft Local

Suomi datacenter community blogg

Ta en interaktiv titt på insidan av ett Microsoft-datacenter

Bränslesäkerhet och hållbarhet är centrala för kontinuerlig leverans av Microsofts moln.

Innovativa kylningslösningar minskar vattenförbrukningen i datacenter

Microsofts datacenter skapar arbetstillfällen med familjelöner och långsiktiga byggjobb